• Wandelen in drie dimensies!

Zegenwensen

Zegen: de ander het goede gunnen

Het Latijnse woord voor zegen is benedicere. Dit woord kan gesplitst worden in bene en dicere. Bene betekent het goede. Dicere betekent spreken. Letterlijk goed spreken dus. Iemand goede woorden toespreken. Iets goeds zeggen. Het goede zeggen. Goed van iemand spreken. De ander zegenen. De ander het goede gunnen. Er is – als het goed is – sprake van wederkerigheid. De ander zegent jou ook. Zij/hij gunt jou ook het goede. Zo kun je elkaar tot zegen zijn. Je kunt de Ander natuurlijk ook om zegen voor jezelf vragen.

Ik wens jou van harte:
Vrede met wat was
Vreugde met wat is
en alle goeds voor de toekomst

Marijn

Tips voor de lezer: beschouw deze zegenwensen niet als ‘leesvoer’ (en ga ze dus niet achter elkaar doorlezen), maar bezoek af en toe deze pagina en kies een zegenwens uit en laat die echt bij je binnenkomen: neem er tijd voor, kauw op de tekst en kijk wat die zegenwens jou op dat moment te zeggen heeft.

Hieronder een aantal zegenwensen

Bennacht – Keltische zegen – John O’Donohue

Moge op de dag waarop
de zware last op uw schouders
u heeft afgemat
en u struikelt,
de stof dansen
om u evenwicht te geven.

En moge, als uw ogen
bevriezen achter
het grauwe venster
en de schim van verlies
bij u binnenkomt,
een menigte kleuren,
indigo, rood , groen
en azuurblauw,
in u een weide van verrukking
scheppen.

Als het zeil scheurt
in de boot der gedachten
en de oceaan zich onder u
zwart kleurt,
moge er dan over de wateren
een pad van gulden maanlicht komen
om u veilig thuis te brengen.

Moge de koestering van de aarde er voor u zijn,
moge de helderheid van het licht er voor u zijn,
moge de beweging van de oceaan er voor u zijn,
moge de bescherming van de voorouders en voor u zijn.

En moge een zachte wind
deze woorden van liefde
om u heen blazen,
als een onzichtbare mantel
om uw leven te behoeden.


Zegen van onrust, boosheid, tranen en dwaasheid

Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden
halve waarheden, oppervlakkige reacties
zodat er diepgang is in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid
onderdrukking en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden
door pijn, verstoting, honger en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

En moge God ons zegenen met zoveel
dwaasheid dat we geloven
een verschil te kunnen maken in deze wereld
zodat we doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is!!!


Als een boom (Johan Meijer)

Ik wens jou toe dat jouw wortels gevoed worden met heel veel liefde van je ouders en lieve mensen om je heen.
Ik wens jou toe dat jouw leven beschermd mag worden door een sterkte schors, zodat je veilig kunt opgroeien.
Ik wens jou toe dat je takken hoog naar de zon mogen reiken, dat je bladerdak bescherming heeft en lucht mag ademen
Ik wens jou toe dat je een mooie, gelukkige boom mag zijn,
en dat samen met alle andere bomen een prachtig, kleurig bos mag vormen.


Zegen van de regenboog (Janneke Nijboer)

Ik zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!

Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.

Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.

Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.

Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.

Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.

Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.


Laat de zon u zegenen

(bron: kerstwens Zusters Clarissen van Stabroek)

Laat de zon u zegenen
met haar milde stralen,
zij moge u helen,
licht zijn op uw wegen,
uw hart verwarmen
en bij ontij
een regenboog spannen
aan uw horizon.


Zegen van Iona

(Waltraut Stroh)

Zegen mij, o God,
de aarde onder mijn voeten.
Zegen mij, o God,
de weg waarop ik ga.
Zegen mij, o God,
de mensen op mijn pad.
O God van alle goden,
zegen mij mijn leven.


Elkaar tot zegen zijn

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.


Zegen uit het dienstboek van de Abdij van IONA

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.


De zegen van Franciscus voor broeder Leo

(uit Numeri 6, 24-26)

De Heer zegene en behoede u,
Hij tone u zijn aanschijn en ontferme zich over u,
Hij wende zijn gelaat naar u toe en geve u vrede.


Dominicaanse zegenwens

Moge God de Vader ons zegenen
moge God de Zoon ons heel maken
moge de Heilige Geest ons verlichten
en ons ogen geven om mee te zien
oren om mee te horen
en handen om Gods werk mee te doen
voeten om mee te lopen
en een mond om woorden van verlossing te
preken
en moge de engel van de vrede over ons waken
en ons tenslotte leiden door Gods genade
tot in het eeuwig koninkrijk
Amen.


Zegengebed

(Frans Cromphout)

Moge de weg je zeggen:
volg me maar
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij
Moge de grond je zeggen:
bezaai me.
Moge het water je zeggen:
drink me
Moge het vuur je zeggen:
warm je
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw
Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt;
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken;
Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren;
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,

Dan moge zijn STEM je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.


Zegengebed

(fr. Erik Schaefer o.praem)

Heer,
zegen onze ogen
om over alle menselijke gebreken en tekortkomingen heen
op zoek te gaan naar het goede in de ander
en met uw ogen te leren kijken naar de medemens op onze levensweg.

Zegen onze oren
dat we hoopvolle woorden horen,
woorden die anderen kunnen bemoedigen,
woorden die verhelderen in donkere momenten,
woorden van troost die verdriet helpen dragen,
woorden van bewondering als schoonheid ons ontroert.
Leer ons de noodkreet verstaan achter stille woorden
van mensen die op ons beroep doen.

Zegen onze mond
om op het goede moment
het juiste woord te spreken van vergeving en bevrijding
dat mensen nieuwe toekomst leert ontdekken.
Leer ons de taal van deze tijd
om ons geloof met anderen te delen
in goede en kwade dagen.

Zegen onze handen
om de vele goede gaven van het leven met anderen te delen
en om mensen in uw naam samen te brengen.

Zegen onze voeten
om in het leven van elke dag
uw wegen van vrede en verzoening te gaan.

Zend ons naar plaatsen waar mensen wachten
op uw verlichtend woord.

Heer,
zegen ons doen en laten
om anderen meer tot zegen te zijn.
Amen.


Variant op de zegen van Sint Patrick

(zoals uitgesproken door pastor Nelleke Spiljard – Maarn, 15 februari 2009)

Loop voor ons uit, Heer … om ons de rechte weg te wijzen
Ga naast ons … om met ons uw vriendschap te delen
Sta achter ons … om ons rugdekking te geven
Wees onder ons … om ons bij vallen op te vangen
Woon in ons … om ons de kracht te geven voor alledag
Wees om ons … als een muur van liefde tegen zorg en angst
Wees boven ons … om ons te beschijnen met uw zon en te verlichten met uw zegen.


Pelgrimszegen

(Peter Denneman smm)

Dat gezegend is deze tijd
van groei en bloei.

Dat gezegend is deze periode
van minderen en loslaten.

Dat uw rennen wandelen
en uw prestatiezucht
genieten wordt.

Dat juist nu uw huis
meer een thuis wordt
en vriendschapsbanden
sterker worden.

Neem de tijd om stil te staan
bij hetgeen u draagt.

Leef in verbondenheid met uw ziel
en met respect voor uw lichaam.

Geniet van wat mensen u bieden
en van wat de natuur u schenkt.

Heb een goede tijd en ga
met de kracht van de hemel,
het licht van de zon,
de jacht van de wind,
de vastheid van de aarde.


Het ga je goed

(Andries Govaart)

Moge wat op je weg komt
jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis.

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent
om de mens op je weg.

God zegene jouw weg,
moge jouw leven tot Gods eer zijn.


Ga dan op weg

(Jacqueline Roelofs-van der Linden, in:
Scheppende Kracht (ISBN: 90-810505-2-4))

Ter bemoediging

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd,
ga en vertrouw op de geest
die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder het gaan,
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen
Houd op het licht
altijd je ogen gericht.
Dat zal je kracht zijn voor morgen.


Jij, God van de weg, zegen ons!

Wees Jij de droom
die mijn verlangen wakker houdt
Wees Jij de kracht
die mijn besluit neemt
Wees Jij het vertrouwen
dat ik koester

Zegen het op weg gaan
Behoed wat ik moet achterlaten
beschut het nieuwe dak dat ik tegenkom
Leid me bij mijn eerste stap
Zegen de weg
Roep mijn voeten een halt toe
wees mijn grond
sterk mijn lichaam

Zegen het aankomen

Wees Jij mijn doel
Leid mijn weg naar Jou toe
schenk me de moed thuis te komen in Jou
Jij, God van de weg, zegen ons
Omgeef ons met Jouw zegen
zodat we goed uit de voeten kunnen
op de weg naar Jou, naar de mensen
Ga dan heen in vrede
in de verwachting van de komst van de Heer
in de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest. Amen.


Zegenwens van Friedesheim

Ga van hier weg.
Open je ogen, oren en hart,
voor alles wat je oog ziet en je oor hoort.
Voor allen die op je pad komen.
Laat het een inspirerende ontmoeting worden.


Ierse zegen (Engels)

May God
grant always
a sunbeam
to warm you,
a moonbeam
to charm you,
a sheltering angel,
so nothing can
harm you.


Een zegen voor jou, voor onderweg……

Dat gezegend is de dag
Als de brug tussen gisteren en morgen.
Dat de levenskracht van voorouders
en de idealen van kinderen je dragen.

Dat vreugde en verdriet om wat geweest is
en de verwachtingen naar wat komt
je staande houden.
Dat de levenservaring van anderen
en de nabijheid van je geliefden je inspireren.
Dat je wortelt in de akker van je leven,
dat je voorzichtig, maar onweerstaanbaar
uitgroeit tot wie je ten diepste bent.
Dat je leven door te snoeien wat dood is,
licht krijgt en uitbot.
Dat je leven door te geleiden wat vergroeid is
nieuwe kansen krijgt.

Leef in verbondenheid
met wie je voorgingen en na je komen
met je geliefden die net als jij op weg zijn.

Leef in verbondenheid met je ziel
en luister naar de stem van de stilte.
Ga verder op jouw weg.
De vrede vergezelle jou en hen die bij je horen!

Amen.


Vier Afrikaanse zegeningen

1 Moge uw pad vrij zijn van gevaar!
2 Moge u bewaard blijven voor tegenslag!
3 Moge u goedheid op uw weg vinden!
4 Moge God met u wandelen!


Joodse zegenwens

Behoed ons
zegen ons
bewaar ons
Gij die ons hebt toegekeerd
naar elkaar,
om elkaar
te zegenen
te bewaren
te behoeden


Keltische zegen uit “Anam Cara”

Moge op de dag waarop
de zware last op uw schouders
u heeft afgemat
en u struikelt,
de stof dansen
om u evenwicht te geven.

En moge, als uw ogen
bevriezen achter
het grauwe venster
en de schim van verlies
bij u binnenkomt,
een menigte kleuren,
indigo, rood, groen
en azuurblauw,
in u een weide van verrukking
scheppen.

Als het zeil scheurt
in de boot der gedachten
en de oceaan zich onder u
zwart kleurt,
moge er dan over de wateren
een pad van gulden maanlicht komen
om u veilig thuis te brengen.

Moge de koestering van de aarde er voor u zijn,
moge de helderheid van het licht er voor u zijn,
moge de beweging van de oceaan er voor u zijn,
moge de bescherming van de voorouders er voor u zijn.

En moge een zachte wind
deze woorden van liefde
om u heen blazen,
als een onzichtbare mantel
om uw leven te behoeden.


Om zegen voor elkaar

God zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven,
de banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.

Zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet.

Amen.


Zegenwens

Heb de avond lief, het wijkende licht,
de rust van je handen en van je geest,
Heb het zwijgen lief
en ontdek de geheimen
waar geen woorden voor zijn.
Wat de dag heeft gezaaid,
het doen en het spreken,
bedek dat met nacht en stilte
en laat het rijpen.
Eens zal het vrucht worden
op zijn tijd.

Heb de eenzaamheid lief.
Ze hoeft niet leeg te zijn.
Ze is de schaal waarin alles wordt bewaard.
Heb de slaap lief, de rust, de nacht, de droom,
de uren van verborgen rijpen.

Laat uw hart waken, ook wanneer ge slaapt.
Laat de hoop groeien in uw hart
en zie geduldig en vol hoop uit
naar de nieuwe morgen,
die nieuwe glans zal geven
aan wereld en leven en mensen.


Bemoediging

(Ron Reijsbergen)

Misschien is de weg niet ver
ligt die gewoon onder je voeten.

Plaag jezelf niet met:
dit is geen goede weg, of,
ik doe dit of dat niet goed,
maar ga en merk
hoe lichtvoetig je kunt reizen.
Weet je gedragen, gekend, gehoord
en blijf onderweg.
Maak van deze plaats heilige grond
en van dit moment een heilig nu.

Leef en wees gelukkig!
Zoek geen weg naar vrede
Vrede is de weg.


Zegen van Rita

Ga in de kracht die je gegeven is
in eenvoud
in vrolijkheid
in vriendelijkheid
op zoek naar liefde
en de Geest zal met je gaan


Een zegen

Moge de weg je zeggen:
Volg me maar.
Moge de ster je zeggen:
Richt je vaart op mij.
Moge de grond je zeggen:
Bezaai me.
Moge het water je zeggen:
Drink me.
Moge het vuur je zeggen:
Warme je.
Moge de boom je zeggen:
Schuil in mijn schaduw.
Moge de vrucht je zeggen:
Pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vind:
en dreigt te verdrinken,
als het vuur gedoofd is
en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,

dan moge de Stem je zeggen:
Wees niet bang. Ik zal er zijn.


Om verrijking en vrede

Moge de weg je leven
en dat van anderen
van dag tot dag verrijken.
Vrede op je tocht,
vrede naar buiten,
vrede vanuit binnen.


Om, sjaloom

Om, sjaloom,
vrede voor jou
gezegend ben jij
gezegend het gras
onder je voeten.Om, sjaloom,
vrede voor jou
en groeten aan hen
die jou op hun weg
mogen ontmoeten.


Een zegen voor vriendschap

Ik wens dat u gezegend mag zijn met goede vrienden.
Dat u mag leren een goede vriend voor u zelf te zijn.
Dat u kunt reizen naar die plaats in uw ziel waar veel warmte, gevoel en vergeving is.

Ik hoop dat dit u verandert.
Dat wat negatief, afstandelijk en kil in u is,
positief, nabij en warm wordt,
en dat ware hartstocht, verwantschap, verbondenheid en saamhorigheid u dragen.
Koester uw vriendinnen en vrienden.
Wees goed voor ze en wees voor hen aanwezig.
Dat zij u alle zegeningen en uitdagingen,
elke waarheid en elk licht schenken die u voor uw reis echt nodig hebt.

Dat u nooit alleen zult zijn,
dat u altijd mag verblijven in het zachte nest van verbondenheid met uw ziel.


Een zegen voor de eenzaamheid

Ik wens u dat u in uw leven de tegenwoordigheid, de kracht en het licht van uw ziel mag beseffen.

Dat u mag inzien dat u nooit alleen bent,
dat uw ziel in haar helderheid en verbondenheid met u
u nauw verbindt met het ritme van het heelal.
Dat u respect mag hebben voor uw individualiteit en anderszijn.
Dat u beseft dat de vorm van uw ziel uniek is,
dat u hier een speciale bestemming hebt,
dat er achter de façade van uw leven iets schoons,
goeds en eeuwigs plaatsvindt.

Ik wens u dat u uzelf leert zien met dezelfde blijdschap, trots
en verwachting waarmee God u op elk moment ziet.


Een herder aan mijn zijde (Keltische zegenwens)

Moge God mijn gids zijn,
een waakzame herder
aan mijn zijde.
Met zijn staf
zal Hij me leiden
en met zijn stok
me ondersteunen.
Dat Hij me brengen moge
naar een oord zonder nacht,
waar wijzen niet sterven
en goeden niet omkomen,
waar men zwaard
en wapenrusting aflegt,
een oord van enkel vrede.


Kracht vinden (Keltisch zegengebed)

Zegen mij,
Heer, onze God,
leg uw hand
onder mijn hoofd
en laat mij rusten
in uw handen.
Laat mij kracht vinden
in uw helende liefde
en moge
de glans van uw gelaat
over mij lichten,
bij dag en bij nacht
voor nu en altijd.


Zegen voor onderweg

God zij met jou.
Ga in vrede, je pad ligt open.
De Levende gaat met je mee
en ruimt alle hindernissen op.

De Levende zij met jou
en zal zorg voor je dragen.
De Levende
zal in je schaduwen lopen
en legt zich bij je neer in je slaap.
De Levende blijft bij jou.

God zij met jou.
Moge jij bij Hem blijven.


Pelgrimszegen voor de Adventstocht

(Peter Denneman smm, in: Route 33, december 2002, pag. 80)

Ik wens
dat gezegend is
de grond onder jouw voeten,
het pad waarop je gaat,
het doel van je verlangen.

Ik hoop
dat gezegend is datgene
waarop jouw denken zich richt,
naar wie jouw liefde vloeit,
waarnaar je hoop uitgaat.

Ik wens
dat je vrede en vreugde vindt
in wie je pad kruist,
in wie je op jouw tocht vergezelt,
in wie in je leven komt.

Leef in verbondenheid
met je ziel,
met je geliefden,
met wie onze kleurrijke samenleving koestert.

Ik bid Maria en Jozef, engelen en herders
dat zij jou bewaren en behoeden op je Adventstocht,
en dat het Kind geboren wordt in jou.
Ga in vrede.


Ierse zegenbede voor een pelgrim

(R. Hornikx, in: Een huis vol verhalen, Verhalen en getuigenissen voor bezinning en gesprek, Kampen, 2003)

Niet dat je weg puur over rozen gaat,
dat je nooit tranen van spijt voelt
of je dagen zonder pijn en smart zijn,
nee, dat alles wens ik je niet toe.
Maar wel is mijn wens
dat je mag groeien in wie je bent,
met de gaven die God je gegeven heeft.
Dat ze het hart van je geliefden
met blijheid mogen vervullen.
Ik wens dat je in vreugde en smart
Gods nabijheid blijft zoeken,
en dat Hij je mag zegenen
overvloedig en rijk.


Middeleeuwse zegenwens afkomstig uit een Iers klooster

Moge uw lichaam gezegend zijn…
Moge u gezegend zijn met goede vrienden…
Moge het licht van uw ziel u leiden…


Reisbede van St. Patrick

(versie van ds. Hudig bij de uitvaartdienst van prinses Juliana)

De Eeuwige zij vóór u om u de weg te wijzen.
De Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken.
De Eeuwige zij naast u als een goede vriend.
De Eeuwige zij om u heen als een beschermende mantel.
De Eeuwige zij in u als liefde en vrede.


Reisbede van St. Patrick

De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten
en u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen.
De Heer zij in u om u te troosten
als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen
en in de eeuwigheid.
Amen.


Pelgrimszegen

(Peter Denneman smm, in: Route 33, zomer 2004, pag. 34)

Dat gezegend is,
de aarde die jou draagt,
de weg die jou leidt,
de einder die jou wenkt.

Dat je rennen
wandelen,
je prestatiezucht
genieten wordt.

Heb onderweg oog en hart
voor de natuur die je omringt,
de vriendschap die je ontvangt.

Dat je zintuigen je thuisbrengen.
Ga in vrede.


Ierse reiszegen

Moge de weg stijgen om je te ontmoeten,
moge de wind altijd in je rug blazen,
moge de zon warm op je schijnen,
de regen zacht op je velden vallen
en totdat we elkaar weer ontmoeten…

moge God je zacht in de palm van Zijn hand houden!


Zegen voor geestelijk begeleiders

(bij afstuderen op 24 januari 2005)

In het besef dat het niet aan ons mensen is om anderen te begeleiden op hun geestelijke weg, vragen wij dat God zelf deze begeleiding ter hand zal nemen.
Moge zijn zegen jullie begeleiden in jullie werk, zodat jullie in staat zullen zijn om vanuit de zijlijn mensen nabij te zijn op hun zoektocht om zich bewust te worden van Gods werking in hun leven en in gesprek te komen met Hem die van binnenuit hun roeping kenbaar maakt.

Durf je de eerste stap te zetten of heb je nog vragen?

Back to top
  • Pilgrim
  • Enya
  • https://zielgaattevoet.nl/wp-content/uploads/2023/06/PILGRIM.mp3
  • https://zielgaattevoet.nl/wp-content/uploads/2023/06/PILGRIM.ogg